Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.zamockrarestuaracia.sk, kedy na jednej strane je LKpoint s.r.o., so sídlom Zámocká 934/10 901 01 Malacky, Slovensko, IČO: 52488101, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, telefonický kontakt: +421 908 838 965, elektronický kontakt: zamockavinaren1@gmail.com ako predávajúci (ďalej ako „Predávajúci“) a na druhej strane je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľ (ďalej ako „Kupujúci“).
 2. Predávajúcim sa na účely týchto VOP v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická osoba v postavení spotrebiteľa, ktorá prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.zamockrarestuaracia.sk uzatvorí kúpnu zmluvu s Predávajúcim záväzným potvrdením jeho objednávky.
 4. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej ako „OZ“), ako aj súvisiacimi predpismi.   
 6. E-shopom sa na účely týchto VOP rozumie počítačový systém v sieti Internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 7. Tovarom sa na účely týchto VOP rozumie každý produkt, ktorý je možné objednať na tomto e-shope.
 8. Predajnou cenou sa na účely týchto VOP rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za tovar, ktorý si Kupujúci objedná.
 9. Cenou za dopravu sa na účely týchto VOP rozumie cena, ktorú Kupujúci uhradí za doručenie objednaného tovaru, a to vrátane ceny za balenie tovaru.
 10. Celkovou cenou sa na účely týchto VOP rozumie súčet Predajnej ceny a Ceny za dopravu, ktorú Kupujúci uhradí.
 11. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie každé záväzné potvrdenie procesu objednávania v e-shope výberom tovarov Kupujúcim vrátane vyplnenia požadovaných údajov v objednávkovom formulári, zvolenia si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Článok II.

Základné podmienky uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci ponúka na svojom e-shope tovary, ktorými je ponuka jedál reštaurácie Zámocká Reštaurácia. Kupujúci má možnosť vybrať si z ponuky jedálneho lístka alebo denného menu, ktoré je zverejňované pre každý týždeň.
 2. Vytvoriť objednávku je možné v rámci otváracích hodín reštaurácie. Objednávku pre denné menu je možné vytvoriť v čase od 7:45 do 11:30 alebo do vypredania zásob.
 3. K vytvoreniu Objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar do košíka a odošle Objednávku. Do času, kým Kupujúci potvrdí záväzne Objednávku, môže meniť požadované plnenie v košíku, spôsob dopravy a spôsob platby. Kupujúci dokončí a záväzne odošle svoju Objednávku vyplnením objednávkového formulára požadovanými údajmi, zvolením spôsobu dopravy a adresy doručenia a zvolením spôsobu platby a kliknutím na pole „Objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný všetky vyplnené údaje skontrolovať, aby nedošlo k neúplnému alebo nepravdivému vyplneniu formulára. Rovnako tak je potrebné súhlasiť s týmito VOP, a Ochranou osobných údajov kliknutím na polia, že Kupujúci sa s nimi oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi. Kúpna zmluva je vytvorená potvrdením Kupujúcemu zo strany Predávajúceho bezodkladným doručením informatívneho e-mailu o potvrdení objednávky. Prílohou e-mailu je aktuálne znenie VOP Predávajúceho.
 4. Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí s Celkovou cenou objednaných tovarov, a teda sa stáva pre Kupujúceho záväznou. Zmeniť alebo zrušiť objednávku je možné v zmysle čl. V ods. 2 týchto VOP.
 5. Kupujúci je odoslaním Objednávky povinný uhradiť Celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru, ktorá sa stáva cenou platnou pre danú Objednávku.  
 6. Predávajúci je povinný dodať správny druh a množstvo tovaru tak ako bolo uvedené v Objednávke v čase prijatia tejto Objednávky.
 7. V prípade, ak nastane situácia, kedy nie je možné zo strany Predávajúceho vykonať Objednávku z dôvodu objednania veľkého množstva niektorého tovaru a zároveň jeho nedostatočného množstva, príp. z dôvodu, že tovar nie je dostupný vôbec, vtedy je Predávajúci povinný informovať o vzniknutej situácii Kupujúceho a navrhnúť mu alternatívne riešenie jeho Objednávky, ktoré sa stane záväzným potvrdením zo strany Kupujúceho.
 8. Predávajúci je povinný spolu s dodaným tovarom vydať Kupujúcemu aj doklad o kúpe tovarov, v ktorom je uvedené jeho obchodné meno a sídlo, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo tovaru, cenu jednotlivých tovarov a celkovú cenu za tovar.

Článok III.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov sú platné a vždy aktuálne. Ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty, príp. všetkých ostatných daní a sú tak konečné.
 2. V Predajnej cene nie je započítaná Cena za dopravu alebo za balenie.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Ceny, avšak nikdy nie po jeho potvrdení Objednávky Kupujúcemu. V prípade, že dôjde k situácii, kedy je cena vyššia ako cena pri odoslaní objednávky, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho, ktorý má možnosť túto cenu odsúhlasiť alebo svoju Objednávku zrušiť, príp. zmeniť.
 4. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z Ceny na základe jednorazového zľavového kupónu. Poskytované zľavy však nie je možné kumulovať.
 5. Za tovar je možné platiť dobierkou alebo kartou online. V prípade, že Kupujúci bude platiť v hotovosti pri prevzatí tovaru, je potrebné, aby do poznámky pri vyplňovaní objednávkového formulára uviedol, ak bude platiť bankovkou v hodnote 50 eur alebo bankovkou s vyššou hodnotou.

Článok IV.

Cena za dopravu a dodacie podmienky

 1. Kupujúci je povinný uhradiť spolu s Predajnou cenou za objednaný tovar, aj Cenu za dopravu.
 2. Cena za dopravu závisí od vzdialenosti doručenia. Základná Cena za dopravu je od 5,00,- eur a vyššie.
 3. Tovar je možné doručiť v rámci Malaciek na ktorúkoľvek adresu. Tovar je tiež možné doručiť do obcí Gajary, Jakubov, Láb, Malé Leváre, Rohožník, Studienka, Veľké Leváre, Závod, Kostolište, Jabloňové, Lozorno, Pernek, Zohor a Plavecký Štvrtok.
 4. Predávajúci je povinný doručiť tovar do 1 hodiny, maximálne však do 1,5 hodiny od vytvorenia a potvrdenia Objednávky, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na dlhšej lehote na doručenie, príp. inom konkrétnom čase.
 5. Predávajúci je povinný tovar adekvátne zabaliť, za čo je oprávnený požadovať úhradu v sume, ktorá je započítaná do Ceny za dopravu.
 6. Kupujúci je povinný si tovar prevziať pri jeho doručení alebo osobne priamo v reštaurácii, v prípade zvolenia osobného odberu.

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy v prípade, že Celková cena za objednaný tovar je vyššia ako v jeho Objednávke, o čom bol informovaný Predávajúcim.
 2. Kupujúci má tiež právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, príp. na zmenu Objednávky, po odoslaní Objednávky, avšak najneskôr do momentu dokončenia prípravy jeho objednaného tovaru, ktorý mu má byť doručený. Urobiť tak môže telefonicky, pričom je povinný uviesť aj číslo jeho Objednávky.  
 3. Kupujúci má právo rovnako na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy v prípade, že ho Predávajúci informuje, že nie je možné splniť obsah jeho vytvorenej Objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru. 
 4. V prípade, že Kupujúci platne odstúpi od uzatvorenej zmluvy, ktorej Celková cena za objednaný tovar už bola uhradená, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu túto uhradenú cenu v plnej výške.
 5. Predávajúci má právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy alebo jej časti v prípade, že sa už objednaný tovar nevyrába. V takom prípade je zároveň Predávajúci povinný informovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 
 6. Predávajúci má právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy z dôvodu, že v objednávkovom formulári boli uvedené nepravdivé alebo neúplné údaje Kupujúceho.

Článok VI.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 420 a nasl. OZ, v prípade, že Kupujúci si neprevzal svoj objednaný tovar na mieste, ktoré bolo určené ako miesto dodania alebo si ho po výzve Predávajúcim neprišiel v uvedenej lehote vyzdvihnúť na adrese reštaurácie. Týmto konaním porušil Kupujúci svoju povinnosť uvedenú v čl. IV. ods. 6 týchto VOP, podľa ktorej je Kupujúci povinný prevziať si svoj objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody sa berú do úvahy predovšetkým náklady na dopravu, s tým spojené náklady na balenie tovaru a náklady na jeho výrobu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady na tovare

 1. Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar bez vád, v požadovanom množstve a kvalite.
 2. V prípade, že dodaný tovar nezodpovedá dohodnutému množstvu alebo kvalite, Kupujúci je povinný bezodkladne informovať o tomto Predávajúceho, ktorý vynaloží svoje úsilie pre nápravu dodaného tovaru.
 3. Predávajúci pri uznaní, že tovar nespĺňa požadované množstvo alebo kvalitu, vykoná na vlastné náklady znovu dodanie objednaného tovaru.
 4. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru skontrolovať obaly, či nie sú poškodené a až následne tovar prevziať.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie a ochrana osobných údajov je spravovaná týmito Podmienkami ochrany osobných údajov – https://zamockarestauracia.sk/privacy-policy/.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade takejto zmeny sa vzniknutý vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim spravuje VOP platnými v momente uzatvorenia zmluvy.
 2. Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že si prečítal, porozumel a súhlasil s VOP.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú aj Podmienky ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov Cookie.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 19.6.2023.