Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky LKpoint s.r.o. dostupnej na www.zamockarestauracia.sk s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Článok I.

Základné informácie pre Vás ako dotknutú osobu

 1. Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako Vaše údaje spracúvame.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľom webovej stránky je LKpoint s.r.o., so sídlom Zámocká 934/10, 901 01 Malacky, Slovensko, IČO: 52488101. Kontaktný e-mail prevádzkovateľa: zamockavinaren1@gmail.com. Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

 • V prípade záujmu kontaktovať nami poverenú zodpovednú osobu sa obráťte e-mailom na zamockavinaren1@gmail.com. Zodpovedná osoba je nami určená osoba, ktorá nám poskytuje poradenstvo pri dodržiavaní Nariadenia a ďalšími predpisov na ochranu osobných údajov. Zodpovedná osoba monitoruje súlad našej činnosti s Nariadením a v prípade potreby spolupracuje s dozorným orgánom, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania

 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané, a to nasledovne:
  • za účelom vybavenia objednávky, t. j. vytvorenie objednávky, potvrdenie objednávky, vystavenie dokladu o kúpe– doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar.  Právny základ takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho e-shopu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastavení Vášho prehliadača.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 • Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú právne predpisy a keď je to nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov,, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:
  • administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami,
  • poskytovateľ webhostingových služieb,
  • externé expedičné stredisko,
  • osoba, ktorá rozváža Vaše objednávky.
 • Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je vymedzený vyššie v ods. 4 bode 4.1. týchto Podmienok.
 • Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje sa nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše osobné údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t. j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 • Vaše osobné údaje neplánujeme a ani nebudeme prenášať do tretích krajín či medzinárodným organizáciám. Ak by k tomu malo dôjsť, tak Vás na to vopred upozorníme a urobíme to iba po tom, čo budú splnené podmienky za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov (bližšie v čl. 44 – 50 Nariadenia).  

Článok II.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

 1. Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel ste nám údaje poskytli.
 2. Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky, tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade, ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Existencia práva uplatňovaných voči prevádzkovateľovi

 • Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť údajov.
 • Všetky tieto práva sú podrobne vysvetlené v čl. III týchto Podmienok spracúvania osobných údajov.

Právo kedykoľvek súhlas odvolať

 • V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 • Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Podmienkach alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov v SR.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

 • Pre vybavenie Vašich objednávok nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné poskytnúť, tak Vám nevieme riadne dodať objednaný tovar.

Článok III.

Vaše práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

 1. Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  1. účely spracúvania,
  1. kategórie dotknutých osobných údajov,
  1. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
  1. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo ak je to možné, kritériá na jej určenie,
  1. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie a použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu,
 2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa čl. 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu. Vo Vašom prípade nie je vykonávaný prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 3. Ako prevádzkovateľ sme povinní Vám poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Toto Vaše právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov

 • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“)

 • Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky,
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia.
 • Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobný, ich kópiu alebo repliky.
 • Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj s čl. 9 ods. 3 Nariadenia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že práva na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
  • na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa ods. 8, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 • Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa ods. 8, prevádzkovateľ informuje predtým ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo namietať proti spracúvaniu

 1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je to spracúvanie vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:
  1. je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo
  1. je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 2. Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie. 
 3. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takého marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 4. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.
 5. Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu) uvedenom v ods. 11 a 12.
 6. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/59/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje práva namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 7. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov

 1. Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi v technicky prijateľnej forme.
 2. Teda ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:
  1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a
  1. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 3. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa ods. 18, právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 4. Uplatňovaním práva uvedeného v ods. 18 nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 5. Právo uvedené v ods. 18 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Článok IV.

Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

 1. Ak na zaplatenie tovaru na našom e-shope využívate niektorú z verzií elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

 • Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracúvame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

Správnosť osobných údajov

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny ich budeme aktualizovať.

Článok V.

Niektoré ustanovenia Nariadenia

 1. Podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia:
 2. Osobné údaje musia byť:

b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s čl. 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“).“

 • Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), e) a f) Nariadenia:
 • Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,…

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom,

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.“

 • Podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia:
 • Ak sa uplatňuje čl. 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práva a povinností.“
 • Podľa čl. 9 ods. 2 písm. a), h) a i) Nariadenia:
 • Odsek 1 sa neuplatňuje, ak platí niektorá z týchto podmienok:
 • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť,

h) spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, a a podlieha podmienkam uvedeným v odseku 3,

i)  spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo.“

 • Podľa čl. 9 ods. 3 Nariadenia:
 • Osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na účely v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.“
 • Podľa čl. 17 Nariadenia:
 • Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8  ods. 1.“
 • Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu a repliky.“
 • Odsek 1 a 2 sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj s čl. 9 ods. 3,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že práva na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
 • na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.“
 • Podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Nariadenia:
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátanie namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.“
 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.“
 • Podľa čl. 27 ods. 1 a 4 Nariadenia:
 • Ak sa uplatňuje čl. 3 ods. 2, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určí zástupcu v Únii.“

(4) „Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poverí zástupcu, aby sa naňho popri prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi alebo namiesto prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa obracali najmä dozorné orgány a dotknuté osoby, a to vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania na účely zabezpečenia účelu s týmto nariadením.“

 • Podľa čl. 46 Nariadenia:
 • Ak neexistuje rozhodnutie podľa čl. 45 ods. 3, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné prostriedky nápravy.“
 • Primerané záruky uvedené v odseku 1 sa môžu ustanoviť bez toho, aby sa dozorný orgán žiadal o akékoľvek osobitné povolenie, prostredníctvom:
 • právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi,
 • záväzných vnútropodnikových pravidiel v súlade s čl. 47,
 • štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeného v čl. 93 ods. 2,
 • štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré schválila Komisia podľa postupu preskúmania uvedeného v čl. 93 ods. 2,
 •  schváleného kódexu spávania podľa čl. 40 spolu so záväzným a vymáhateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“
 • S výhradou povolenia od príslušného dozorného orgánu sa primerané záruky uvedené v odseku 1 môžu tiež zabezpečiť predovšetkým:
 • Zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo
 • Ustanoveniami, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb.“
 • Dozorný orgán uplatňuje mechanizmus konzistentnosti uvedený v čl. 63 v prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku.“
 • Povolenia členského štátu alebo dozorného orgánu na základe čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES zostávajú v platnosti, pokým ich tento dozorný orgán podľa potreby nezmení, nenahradí alebo nezruší. Rozhodnutia prijaté Komisiou na základe čl. 26 ods. 4 smernice 95/46/ES zostávajú v platnosti, pokiaľ ich Komisia podľa potreby nezmení, nenahradí alebo nezruší rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 2 tohto článku.“
 • Podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia:
 • Na spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s týmto nariadením vzťahujú primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Uvedenými zárukami sa zaistí zavedenie technických a organizačných opatrení najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať pseudonymizáciu, pokiaľ sa týmto spôsobom môžu dosiahnuť uvedené účely. Keď sa uvedené účely môžu dosiahnuť ďalším spracúvaním, ktoré neumožňuje alebo už ďalej neumožňuje identifikovať dotknutú osobu, použije sa na dosiahnutie uvedených účelov daný spôsob.“


 1.